สุวิมล กุลาเลิศ.

คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ และทีมงาน. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549. - xvi, 364 หน้า.

974938962X


การตรวจสอบภายใน -- คู่มือ.
การตรวจสอบภายใน -- ไทย.

--AI 712--Highly correlated--บณ 712--Highly correlated

HF5668.25 / .ส75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544