ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน : โครงการศึกษาวิจัย / โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะวิจัย นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2548. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. บทสรุปผู้บริหาร.


อาชญากรรมทางธุรกิจ -- ไทย.
การฟอกเงิน -- ไทย.

HV6771.ท9 / ธ74

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)