การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การติดตามประเมินผลการถ่ายโอนบุคลากรระยะที่ 1 และยุทธศาสตร์การสร้างระบบการถ่ายโอนบุคลากรสู่ท้องถิ่น : รายงานการศึกษา / คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่. - [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ., 2546. - [8], 97, 56 หน้า : ภาพประกอบ.

9749646118


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การโอนย้าย.

JQ1746.ฮ13อ9 / ก633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544