พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). - กรุงเทพฯ : ธรรมทานจากพหูชน, 2549. - ก-ง, 76 หน้า.

9749414381


พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทย.
พุทธศาสนากับกฎหมาย -- ไทย.

BQ4570.ก55 / พ3669

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544