สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

สังคมวิทยาประยุกต์ = Applied sociology / Applied sociology สัญญา สัญญาวิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 181 หน้า : ภาพประกอบ.

9741329881


สังคมวิทยา.


ไทย -- ภาวะสังคม.

HM606 / .ส622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544