นายกฯ ทักษิณกับการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ / กองบรรณาธิการ พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546. - 64 หน้า.

การบรรยายในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2546. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

แนวคิดและความคาดหวังในการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร -- การจัดทำงบประมาณในมิติใหม่ / โดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ -- การบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / โดย วิษณุ เครืองาม


ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.6.ท6 / น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544