กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal law for political science / Criminal law for political science มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์. - (ฉบับปรับปรุง). - [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. - 2 เล่ม.

9746458183 9746458191


กฎหมายอาญา.
ความผิด (กฎหมาย)

K5015 / .ก624 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544