ศรีเรือน แก้วกังวาล.

จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 [2006] - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

เล่ม 1 แนวคิดเชิงทฤษฎี – วัยเด็กตอนกลาง - - บทที่ 1 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย - - บทที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ : แนวคิดเชิงทฤษฎี - - บทที่ 3 วัยก่อนคลอด - - บทที่ 4 วัยทารก - - บทที่ 5 วัยเด็กตอนต้น - - บทที่ 6 วัยเด็กตอนกลาง เล่ม 2 วัยรุ่น – วัยสูงอายุ - - บทที่ 7 วัยรุ่น - - บทที่ 8 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น - - บทที่ 9 วัยกลางคน - - บทที่ 10 วัยสูงอายุ - - บทที่ 11 ความตาย การเตรียมตัวตาย และการเผชิญความตาย

9745719471 (ล. 1) 9745719498 (ล. 2) 9789745719477 (ล. 1) 9789745719491 (ล. 2)


จิตวิทยาพัฒนาการ.

BF713 / .ศ4 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544