สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา, 2520-

ข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบอาชีพรับราชการ = The occupational restrictions of bankrupt : a case study of government official / Occupational restrictions of bankrupt : a case study of government official โดย สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 197 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ล้มละลาย -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.

KPT1942 / .ส72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544