กฤติมา โกมลฐิติ, 2516-

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม : ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม = Legal measures dealing with genetically modified rice : impact on environment / Legal measures dealing with genetically modified rice : impact on environment โดย กฤติมา โกมลฐิติ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 8, 140 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749727916


พืชตัดแต่งพันธุ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ข้าว -- พันธุวิศวกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม.
พืชตัดแต่งพันธุ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

KPT3300 / .ก943

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544