สมยศ เชื้อไทย.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 332 หน้า : ภาพประกอบ.

9742883602


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ส44 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544