ธารทิพย์ เทียมทอง.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ค้ำประกัน จำนอง จำนำ คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ธารทิพย์ เทียมทอง. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 380 หน้า : ภาพประกอบ.

9742882975


ค้ำประกัน -- ไทย.
จำนอง -- ไทย.
จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .ธ643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544