ต่อลาภ ไชยเชาวน์, 2521-

ปัญหาสัญญามาตรฐานตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 = Problem of standard contract on the Land Development Act, B.E. 2543 / Problem of standard contract on the Land Development Act, B.E. 2543 โดย ต่อลาภ ไชยเชาวน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 10, 186 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749729056


ข้อสัญญามาตรฐาน -- ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3239 / .ต546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544