ณัชชา จิระสวัสดิ์.

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของผู้แทนหรือตัวแทนบริษัทในเช็ค = The legal problems concerning signature of representative or agent of the company in check / Legal problems concerning signature of representative or agent of the company in check โดย ณัชชา จิระสวัสดิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 194 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749728785


เช็ค -- ไทย.
ลายมือชื่อ (กฎหมาย) -- ไทย.
ตัวแทน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT939.3.ล24 / ณ622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544