คณิต ณ นคร, 2480-

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 812 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9742883629


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ค33 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544