สรีรัตน์ หมวดเมือง.

คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง = Administrative case relating to neglect or delay of administrative duties / Administrative case relating to neglect or delay of administrative duties โดย สรีรัตน์ หมวดเมือง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 21, 190 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749731026


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2735 / .ส46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544