อำนาจ พัวเวส.

คำสั่งทางปกครองของคณะรัฐมนตรีกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 = The administrative act of the cabinet proceedings of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 / Administrative act of the cabinet proceeding of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 โดย อำนาจ พัวเวส. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 135 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

974973114X


การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2790 / .อ636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544