ประลอง ศิริภูล, 2504-

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน = Asset involved in predicate offenses : a case study on attorney's fee in money laundering / Asset involved in predicate offenses : a case study on attorney's fee in money laundering โดย ประลอง ศิริภูล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 5, 158 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749730887


การริบทรัพย์.
การฟอกเงิน.
ทนายความ -- ค่าธรรมเนียม.
การริบทรัพย์ -- ไทย.
การฟอกเงิน -- ไทย.
ทนายความ -- ค่าธรรมเนียม -- ไทย.

K5540 / .ป464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544