สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์, 2508-

การคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา : ศึกษาระบบการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 245 = The protection of injured person in criminal case : a study of the protection system under section 245 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 / Protection of injured person in criminal case : a study of the protection system under section 245 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 โดย สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 9, 155 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749731565


เหยื่ออาชญากรรม -- สถานภาพทางกฎหมาย.
เหยื่ออาชญากรรม -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

K970 / .ส733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544