ชยุตม์ วิชชุประภา.

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเช็คเดินทาง = The legal problems of the traveller's cheques / Legal problems of the traveller's cheques โดย ชยุตม์ วิชชุประภา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 10, 245 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749730402


เช็คเดินทาง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
เช็คเดินทาง -- ไทย.

KPT939.3.ด73 / ช473

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544