สุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ.

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 = Administrative case concerning to environment : cases involving section 9 para. one (3) of Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure Act, B.E. 2542 / Administrative case concerning to environment : cases involving section 9 para. one (3) of Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure Act, B.E. 2542 โดย สุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 117 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749729935


กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย)
ความรับผิดของราชการ.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย.
ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

K5278 / .ส743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544