สายสาละวิน ช่วยบำรุง.

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว-เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Enforcement of forestry law on highland communities in the Upper North : case study Chiangdao-Wianghaeng, Chiangmai / Enforcement of forestry law on highland communities in the Upper North : case study Chiangdao-Wianghaeng, Chiangmai โดย สายสาละวิน ช่วยบำรุง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 9, 175 แผ่น : แผนที่สี.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749728793


กฎหมายการป่าไม้ -- ไทย.
การทำป่าไม้กับชุมชน -- ไทย -- เชียงใหม่.
การบังคับใช้กฎหมาย -- ไทย -- เชียงใหม่.

KPT3299 / .ส645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544