จุมพล หนิมพานิช.

การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / New public management : principles, concepts, and Thai case study จุมพล หนิมพานิช. - นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. - 602 หน้า : ภาพประกอบ.

9749943066


การบริหารรัฐกิจ.
การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย.
ส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการ.

JF1358 / .จ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544