แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ = Concepts theories and principles of public administration / Concepts theories and principles of public administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. - 2 เล่ม ใน 4 : ภาพประกอบ.

ล. 1. ต. 1-2. ประมวลสาระชุดวิชา -- ล. 2. ต. 1-2. แนวการศึกษาชุดวิชา.

9746456733 (ล. 1. ต. 1) 9746456741 (ล. 1. ต. 2) 9746456768 (ล. 2. ต. 1) 9746459929 (ล. 2. ต. 2)


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .น845

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544