อำพน เจริญชีวินทร์.

หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : ละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี / อำพน เจริญชีวินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. - 2, 4, 334 หน้า.

9742033609


ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2840 / .อ633 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544