สมพร ประเสริฐส่งสกุล.

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการปรับปรุงพันธุ์พืช / สมพร ประเสริฐส่งสกุล. - กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2549. - 3, 127 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2552.

974934295X 9786169035602 (2552)


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
การปรับปรุงพันธุ์พืช.

QK725 / .ส434

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544