สมยศ เชื้อไทย.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 594 หน้า.

9742883955


กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT500 / .ส445 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544