ฉันทนา หวันแก้ว.

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - 84 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ; เล่มที่ 2 .

9741333765


ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย.
การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย.

HM1121 / .ฉ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544