พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 61 หน้า.

9742883742


โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3487.ก312544ก4 / 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544