ปัญญา อุดชาชน, 2499-

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 = The National Counter Corruption Commission and the inspection of the account showing assets and liabilities of the politician under the constitution section 295 : รายงานการวิจัย / National Counter Corruption Commission and the Inspection of the account showing assets and liabilities of the politician under the constitution section 295 โดย ปัญญา อุดชาชน. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549. - 9, 181, [19] แผ่น : ภาพประกอบ.

9749404343


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การสืบสวนการทุจริต -- ไทย.
นักการเมือง -- ไทย -- การเงินส่วนบุคคล.

KPT4516 / .ป62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544