จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 11, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549. - 532 หน้า : ภาพประกอบ.

9742884013 9789742885687 (2550)


นิติกรรม -- ไทย.
สัญญา -- ไทย.

KPT504 / .จ65 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544