พลพธู ปียวรรณ, 2499-

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี = ERP in accounting / ERP in accounting พลพธู ปียวรรณ, สุภาพร เชิงเอี่ยม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 306 หน้า : ภาพประกอบ.

9749993365


การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล.
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี.

HF5679 / .พ433

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544