นรินทร์ นำเจริญ, 2514-

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว / นรินทร์ นำเจริญ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 615 หน้า : ภาพประกอบ.

9741335253


ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.

PN4781 / .น46

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)