สุจิตรา พรมนุชาธิป.

มนุษยสัมพันธ์ = Human relations / Human relations สุจิตรา พรมนุชาธิป. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2549. - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9742987394


มนุษยสัมพันธ์.

HM1106 / .ส726

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544