ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน, 2492-

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / จัดทำโดย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - ก-ข, 190 หน้า.

9744491756


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT2620.ก49 / 2547ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544