สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร.

กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน / สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2549. - 102 หน้า.

9742218005


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
การค้าระหว่างประเทศ.
การลงทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K1005 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544