นิทรรศการทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 2 ชุมชนไทยศึกษา วันที่ 8-13 สิงหาคม พ.ศ. 2515. - กรุงเทพฯ, 2515. - 216 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


ชาวเขา.
เอกลักษณ์ของชาติไทย.

HT109 / .ธ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544