กิตติ วัฒนะมหาตม์.

บูรพเทวีปกรณ์ : พระแม่หนี่วา พระแม่ฉางเอ๋อ พระแม่เหอเซียนกู / กิตติ วัฒนะมหาตม์. - กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด, 2548. - 34, 246 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9743413073


เทพปกรณัมจีน.

จีนศึกษา

BL1812.ท7 / ก633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544