ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-

กฎหมายว่าด้วยสัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 463 หน้า.

9741327846


สัญญา -- ไทย.

HF1382.6.ส6 / ช9 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544