สู่-- ขบวนการประชาชน จัดพิมพ์โดย ศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือ ศูนย์กลางนักศึกษาภาคอีสาน และ ศูนย์กลางนักศึกษาภาคใต้. - กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2517. - 176 หน้า.

พิเคราะห์ลักษณะชนชั้นในสังคมไทย โดย พัฒนา รมยสุต.- จักรพรรดินิยมอเมริกากับชนชั้นปกครองไทย โดย อุบล ชาญประชา.- นักศึกษากับการพัฒนาสังคม โดย อนุช อาภาภิรม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS586 / .ส67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544