สุรินทร์ พิศสุวรรณ.

บนแผ่นดิน บรรณาธิการโดย สุรินทร์ และ สุพัตรา มาศดิตถ์. - กรุงเทพฯ, โครงการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาผู้แทนราษฎร และ มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท (2529?) - 200 หน้า. ภาพประกอบ.


ไทย. รัฐสภา.


แรงงาน -- ไทย.
เกษตรกร -- ไทย.


ไทย.

DS586 / .ส66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544