ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ = Nation-state and the new world (dis)order / Nation-state and the new world (dis)order ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. - กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2549. - 19, 308 หน้า : ภาพประกอบ.

9749428307


การเมืองของโลก -- ศตวรรษที่ 21.
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ -- ศตวรรษที่ 21.

D862 / .ช944

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544