นที วรรธนะโกวินท์, 2499-

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคการค้าเสรี "การสร้างขีดความสามารถของเด็กอัจฉริยะแบบบูรณาการเพื่อการแข่งขันในยุคการค้าเสรีในอนาคต" / การสร้างขีดความสามารถของเด็กอัจฉริยะแบบบูรณาการเพื่อการแข่งขันในยุคการค้าเสรีในอนาคต นที วรรธนะโกวินท์. - [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - 18 แผ่น : ภาพประกอบ.


เด็กปัญญาเลิศ -- การศึกษา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544