ภานุพันธ์ ชัยรัต, 2493-

การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ภานุพันธ์ ชัยรัต. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - viii, 302 หน้า.

9742883351 9789742883355


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2460 / .ภ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544