ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. - 203 หน้า. - โครงการตำราและสื่อการสอน / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . - โครงการตำราและสื่อการสอน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์) .

9742884412 9789742884413


องค์การการค้าโลก.


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.

K4610 / .ท62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544