ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561.

การจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม / โดย ชัยอนันต์ สมุทรวณิช. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548. - xvi, iii, 86 หน้า : ภาพประกอบ.

9749871669


การบริหารรัฐกิจ.
การปฏิรูประบบราชการ.

JF1358 / .ช645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544