ชาลินี ถนัดงาน, 2516-

เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.-- / ชาลินี ถนัดงาน. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้า, 2545. - 34 หน้า : ภาพประกอบ.


ครู -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544