การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 116. - กรุงเทพฯ, 2523- - เล่ม.

9744174072 (2542)


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ยุโรป.

DS575 / .ศ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544