ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ = Introduction to public administration / Introduction to public administration ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล. - กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548. - 139 หน้า : ภาพประกอบ.

9742236569


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ย73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544