สาโรช บัวศรี, 2459-2536.

การศึกษาและจริยธรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. - ก-ฉ, 303 หน้า : ภาพประกอบ.

9749411870


สาโรช บัวศรี, 2459-2536 --บรรณานุกรม.


การศึกษา -- ปกิณกะ.

LA25 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544